Informacja o ochronie danych osobowych (RODO)

Administratorem danych osobowych jest w Agrosak Produkcja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Łodzi, przy ul. Kilińskiego 228, 93-124 Łódź, NIP: 7292753329, REGON: 527158380, KRS: 0001074511 .

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Podane przez  Państwa dane osobowe  będą przetwarzane w następujących celach:

– wykonania umowy sprzedaży usług oferowanych przez w Agrosak Produkcja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Łodzi, przy ul. Kilińskiego 228, 93-124 Łódź, NIP: 7292753329, REGON: 527158380 , KRS: 0001074511 – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy;

– marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu w Agrosak Produkcja Sp. z o.o. z/s w Łodzi, przy ul. Kilińskiego 228, 93-124 Łódź, NIP: 7292753329, REGON: 527158380, KRS: 0001074511, do czasu zakończenia umowy  lub złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych;

– finansowo – księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;

– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa w Agrosak Produkcja Sp. z o.o. z/s w Łodzi, przy ul. Kilińskiego 228, 93-124 Łódź, NIP: 7280257286, REGON: 527158380, KRS: 0001074511, do czasu  wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym;

– prowadzenia procesów reklamacyjnych  –  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu w Agrosak Produkcja Sp. z o.o. z/s w Łodzi, przy ul. Kilińskiego 228, 93-124 Łódź, NIP: 7292753329, REGON: 527158380, KRS: 0001074511, przez okres 3 lat od zakończenia umowy;

W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być  podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych:

– dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, którzy świadczą usługi na rzecz Firmy w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez Firmę na rzecz Pani/Pana,

– podmioty świadczące na rzecz Firmy usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,

– operatorzy pocztowi i kurierzy,

– operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,

– organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

W związku z przetwarzaniem przez w Agrosak Produkcja Sp. z o.o. z/s w Łodzi, przy ul. Kilińskiego 228, 93-124 Łódź, NIP:7292753329, REGON: 527158380, KRS: 0001074511 danych przysługują następujące prawa:

– dostępu do danych;

– żądania sprostowania danych;

– wniesienia skargi do organu nadzorującego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

– do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

– do wycofania zgody w zakresie, w jakim są przetwarzane na tej podstawie;

– do przenoszenia danych osobowych.

Firma nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować z biurem w Agrosak Produkcja Sp. z o.o. z/s w Łodzi, wysyłając oświadczenie na adres: przy ul. Kilińskiego 228, 93-124 Łódź, lub wysyłając maila na adres: biuro@agrosak.pl

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszystkie!