Ogólne Warunki Sprzedaży

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej „OWS”) mają zastosowanie do wszelkich transakcji handlowych, w których sprzedającym jest Agrosak Produkcja Sp. z o.o. (dalej „Sprzedający”).
2 .W sytuacji, gdy Sprzedający podpisze z nabywcą (dalej „Kupującym”), indywidualną umowę, jej postanowienia zastępują treść OWS, a w przypadku braku stosownych uregulowań – uzupełniają ją.
3. OWS są dostępne w siedzibie firmy oraz na stronie www.agrosak.com.pl
4. Złożenie zamówienia, przyjęcie towaru, usługi lub dokumentu sprzedaży jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

PRZEDMIOT OWS

Przedmiotem niniejszych OWS jest określenie zasad, na podstawie których Sprzedający zobowiązuje się sprzedawać swoje produkty, tj. określenie sposobu dokonywania zamówień, terminów i zasad dostawy, parametrów produktów, możliwości reklamacji, terminów płatności oraz zabezpieczenia przed ewentualnym brakiem zapłaty ze strony Kupującego.

Warunki sprzedaży

1. ZAMÓWIENIA
1.1.   Kupujący składa zamówienie w formie faksu lub poczty elektronicznej, lub jeżeli Sprzedający uzna to za niezbędne, w formie listu poleconego. Zamówienie złożone w formie, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, winno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji lub osoby posiadające pełnomocnictwo do dokonywania zamówień w imieniu Kupującego.

1.2.   Zamówienie składane przez Kupującego winno wskazywać:

  1. dokładnie opisany produkt (np. typ, numer, rozmiar, etc.),
  2. dokładną ilość zamawianego produktu,
  3. sposób i miejsce dostawy (odbiór własny, dostawa przez Sprzedającego).

1.3.   Sprzedający jest zobowiązany do potwierdzenia zamówienia w terminie do 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia i określenia w nim:

  1. ceny zamówionego produktu,
  2. terminu płatności,
  3. możliwego terminu dostawy,
  4. potwierdzenia rodzaju transportu oraz sposobu odbioru lub dostawy.

1.4.   Zamówienie staje się wiążące dla stron, po upływie 2 dni roboczych od dnia potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego, chyba że strony postanowią inaczej.

1.5.   Rezygnacja Kupującego z zamówienia po upływie terminu wskazanego w pkt 1.4. wiąże się z zapłatą na rzecz Sprzedającego odszkodowania w wysokości kosztów poniesionych przez Sprzedającego na realizację tego zamówienia do momentu skutecznego poinformowania o rezygnacji.

1.6.   O ile Kupujący nie zastrzeże w zamówieniu, że nie dopuszcza odstępstwa od zamawianej ilości, Sprzedający może ze względów wynikających z technologii produkcji, warunków zamówienia materiałów do produkcji danego produktu, lub ze względów logistycznych, dostarczyć zamawiany towar w ilości +/- 5% ilości wskazanej w zamówieniu

2. CENY
2.1. Podstawą ustalenia cen sprzedaży są indywidualne ustalenia pomiędzy Stronami.

2.2   Uzgodniona cena obowiązuje maksymalnie 28 dni, nie dłużej niż do 10 dnia miesiąca następującego po terminie przedstawienia oferty cenowej.

3.DOSTAWA
3.1     Sposób realizacji zamówienia negocjowany jest przez strony indywidualnie, a wyniki tych negocjacji Sprzedający zamieszcza w przesyłanym Kupującemu potwierdzeniu zamówienia. Sprzedający podejmie wszelkie możliwe starania, aby dostawa została zrealizowana we wskazanym na potwierdzeniu zamówienia terminie. W sytuacji, gdy Sprzedający, z przyczyn niezależnych od siebie, nie będzie w stanie dostarczyć zamówionych produktów w terminie uzgodnionym przez strony, niezwłocznie powiadomi pisemnie o tym fakcie Kupującego i wskaże najbliższy możliwy termin dostawy.

3.2.   Brak pisemnej informacji ze strony Sprzedającego o niedochowaniu terminu dostawy daje Kupującemu możliwość żądania zapłaty kary umownej w wysokości 0,0575% wartości netto niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki. Wysokość kary umownej nie może przekroczyć 5% wartości netto niedostarczonego towaru.

3.3.   Postanowienia pkt 3.1. i 3.2. nie dotyczą sytuacji, gdy zwłoka w dostawie nastąpiła wskutek działania siły wyższej lub innych okoliczności, których Sprzedający, przy zachowaniu należytej staranności, nie mógł przewidzieć.

4. TRANSPORT I DOSTAWA TOWARU
4.1.   Dostawa towaru lub jego odbiór przez Kupującego może nastąpić dopiero po pełnym uregulowaniu przez Kupującego ceny nabywanego towaru. W razie takiej potrzeby, przed dostawą towarów i dokonaniem płatności, Sprzedający wystawi Kupującemu fakturę pro-forma na jego prośbę.

4.2.   W ramach indywidualnych negocjacji, Sprzedający może udzielić Kupującemu tzw. „kredyt kupiecki” czyli odroczyć płatność na okres ustalony z Kupującym. W takim przypadku towar będący przedmiotem transakcji pozostaje własnością Sprzedającego do momentu otrzymania zapłaty. Za nieterminową płatność Sprzedający może naliczyć ustawowe odsetki.

4.3.   Sprzedający w miarę możliwości dostarczy zamówione towary własnym transportem pod adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu, chyba że w potwierdzeniu zamówienia poinformuje on Kupującego, iż odbioru zamówionych towarów powinien dokonać sam Kupujący. W przypadku, gdy towar będzie odbierany przez Kupującego własnym transportem, osoba działająca w imieniu lub na zlecenia Kupującego zobowiązana jest przedstawić stosowne upoważnienie do odbioru towaru.

4.4.   Z chwilą przekazania towaru Kupującemu, Sprzedający zwolniony jest z odpowiedzialności za szkody związane z jego dalszym transportem.

4.5.   W dniu wydania produktów Kupujący dokonuje, w miejscu jego przekazania, odbioru ilościowego i jakościowego oraz niezwłocznie informuje o wystąpieniu ewentualnych nieprawidłowości. Brak takiej informacji w ciągu 10 dni roboczych od daty odbioru zwalnia Sprzedającego z obowiązku przyjęcia reklamacji.

4.6.   Kupujący lub osoba upoważniona do odbioru towarów zobowiązana jest potwierdzić odbiór towarów poprzez podpisanie stosownego dokumentu (WZ, Zlecenie Załadunku etc.)

4.7.   Kupujący jest zobowiązany dokonać oględzin produktów i opakowań w chwili odbioru.

5. PŁATNOŚĆ
5.1.   Wszelkie płatności na rzecz Sprzedającego winny być dokonywane na podstawie wystawionej przez Sprzedającego faktury lub faktury pro-forma w formie przelewu bankowego na rachunek Sprzedającego wskazany w tych dokumentach lub w kasie firmy.

5.2.   Za płatność w terminie rozumiana jest data uznania rachunku bankowego Sprzedający.

5.3.   Niezależnie od uprzednich ustaleń, w przypadku braku płatności w terminach, wszelkie należności Kupującego względem Sprzedającego stają się natychmiast wymagalne, a ponadto Sprzedający może wstrzymać kolejne planowane dostawy i realizację zamówień Kupującego.

5.4.   Sprzedający zastrzega sobie prawo sprzedaży, fakturowania, ubezpieczania oraz cesji należności powstałych w wyniku niniejszej umowy.

5.5.   Sprzedający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada numer NIP:  729-275-33-29

5.6.   Kupujący oświadcza, iż na podstawie niniejszych OWS upoważnia Sprzedającego do wystawiania faktur VAT bez konieczności uzyskiwania jego podpisów.

6. REKLAMACJE
6.1.   Reklamacje ilościowe muszą być zgłaszane przy odbiorze lub dostawie towaru. Z reklamacji będzie sporządzany protokół reklamacyjny przy uczestnictwie przedstawicieli obu stron.

6.2.   Reklamacje jakościowe muszą być zgłaszane nie później niż w terminie 10 dni roboczych od daty dostawy lub odbioru towaru. Zgłoszenie winno zawierać opis wady i w miarę możliwości dokumentacje fotograficzną.

6.3.   Reklamacje dotyczące wad ukrytych, tj. wad, których Kupujący nie mógł ujawnić w chwili wydania produktu, muszą być zgłaszane Sprzedającemu pisemnie w ciągu 3 dni roboczych od momentu ich wykrycia, nie później jednak niż 2 miesiące od daty odbioru lub dostawy.

6.4.   W przypadku uznania przez Sprzedającego reklamacji towar przedstawiony przez Kupującego do reklamacji będzie podlegał wymianie na taki sam lub towar o zbliżonych funkcjach użytkowych lub ewentualnie zwrotowi do Sprzedającego.

6.5.   W sytuacji, gdy Kupujący powiadomił o istnieniu wady, a wadliwości w danym produkcie Sprzedający nie stwierdził, wówczas Sprzedający jest uprawniony do żądania odszkodowania za koszty, które przedsięwziął w celu usunięcia wady.

6.6.   Sprzedający odpowiada jedynie za wady, które uwidoczniły się w warunkach normalnego używania produktu oraz przy właściwym, zgodnym z instrukcją wykorzystywaniu produktu.

6.7.   Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie produktu.

6.8.   Wyłączona jest reklamacja na towary tego samego rodzaju jak dostarczone przez Sprzedającego lecz zakupione u innych sprzedawców.

6.10. Zarówno reklamacje ilościowe jak również jakościowe nie zwalniają Kupującego z obowiązku terminowej   realizacji płatności.

6.11. Reklamacji nie podlegają niezgodności wynikające z technologii produkcji, w granicach poniższych tolerancji:

* szerokość tkaniny                       +/- 1,5 cm (dla tkaniny „okrągłej” dotyczy szerokości złożonego rękawa)

* masa tkaniny                              +/- 5,0 %

* wymiar wewnętrzny worka         +/- 2,0 cm

* długość tkaniny w nawoju           +/- 2,0 %

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Wszelkie spory mogące powstać w związku ze stosowaniem niniejszych OWS będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszystkie!